En okunnig barnmorska

Skrivelsen till Färentuna kommunalnämnd 1881 kräver att man säger upp hustrun Johansson som inte klarar av sitt uppdrag som traktens barnmorska.

Skrivelsen till Färentuna kommunalnämnd 1881 kräver att man säger upp hustrun Johansson som inte klarar av sitt uppdrag som traktens barnmorska.
Barnmorskan var ”utbildad” men utbildningen låg långt ifrån dagens medicinska krav. Först i slutet av 1800-talet inrättades en sjuksköterskeutbildning på Sophiahemmet och från och med 1950-talet blev barnmorskeutbildningen en påbyggnad för den legitimerade sjuksköterskan. 
Frågan är om man idag skulle kalla en barnmorska för ”slamrig”?

/Anneli

Avskrift

Till Färentuna församlings kommunalstämma.

Då församlingen omkring 20 års tid fått dragas med en okunnig, slamrig och lögnaktig barnmorska, den der icke skytt, att med sitt lögnaktiga slammer beröfvar medmenniskan både heder och ära, och i alla afseenden är missnöjd med de löneförmånerhon åtnjuter och för hvilka hon efter min uppfattning icke gör den ringaste nytta, emedan hon, för allt hvad hon uträttar tager full betalning, och det till och med betydligt, öfver taxan, samt då hennes okunnighet går så långt, att hon vid förlossningar flerfaldiga gånger måst anlita andra församlingars barnmorskor till sitt biträde, hvarigenom omkostnaderna för barnaförlossningen blifvit en gång, om inte tvenne gånger större, hvilket är tungt och besvärligt nog, synnerligast för den mindre bemedlade.
Så, till följe häraf, får jag vördsamt föreslå, att bemelta (?) barnmorska , hustru Johansson, blifver afsatt från sin befattning, att den samma afträda efter 6 månaders uppsägning.
Skulle kommunstämman anse denna min skrifelse böra hänskjutas till kommunalnämnden för vidare utredning, innan den samma till slutligt afgörande på kommunalstämman företages, så har jag ingenting deremot att invända. Icke heller har jag någonting emot om kommunalnämnden delgifver hustru Johansson detta mitt förslag och infordra hennes yttrande häröfver, ty jag står för och kan bevisa vad jag sagt och anfört.
Kungsberga den 6 oktober 1881

(Oläslig underskrift, kan vara V. Ohlsson, men jag är inte säker. Arkivariens anmärkning.)
 Ur Färentuna kommun, kommunalnämnden, In- och utgående skrivelser 1852-1933, E1a

Inscannat arkivdokument
 


 

Audience:

Tags:

Written by: Anneli Brattgård Thursday, April 9, 2015