Minneslista

Du har 0 verk i listan.

Visa minneslistan

Start för innehåll

Informationsfärdigheter i grundskolan

Skolbibliotekarierna i Ekerö kommun har sedan lång tid tillbaka i sina verksamheter haft behov av en gemensam plan för utveckling av elevers färdigheter inom informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Därför inleddes 2007 arbetet med att utveckla en lärgång i informationsfärdigheter.Mindre revideringar av innehållet har skett med jämna mellanrum.

Introduktionen av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) krävde en ny revidering som senare visade sig bli en total omarbetning. Resultatet är en helt ny lärgång där strukturen och innehållet huvudsakligen bygger på kursplanen i svenska. Kursplanen i svenska har i det centrala innehållet ett eget kunskapsområde med rubriken Informationssökning och källkritik. Inom kunskapsområdet sker även en tydlig progression genom hela grundskolan. Därför har kursplanen i svenska utgjort huvudkällan i arbetet med att utveckla en ny lärgång. Intentionen är att den nya lärgången ska vara ett planeringsverktyg för främst skolbibliotekarien, men i samarbete med lärare. Förhoppningsvis kan den underlätta samarbetet över yrkesgränserna och bidra till att skolbiblioteken integreras i undervisningen. Den nya lärgången får efter omarbetningen titeln: Informationsfärdigheter i grundskolan: En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska. 

Skolbibliotekens integrering i undervisningen och samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare är båda viktiga förutsättningar för att utveckla elevers informationsfärdigheter. Samarbete mellan yrkesgrupperna kräver även att lärare ges möjlighet till fortbildning inom informationssökning, källkritik och upphovsrätt. För att undersöka behovet av fortbildning genomfördes i slutet av 2009 en enkätundersökning bland den undervisande personalen i Ekerö kommuns grundskolor. Syftet var även att undersöka lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som pedagogiska resurser i undervisningen. Svaren sammanställdes och sammanfattades i en rapport våren 2010. Resultatet visar bl.a. att knappt tre fjärdedelar, dvs. 74 %, har svarat ja på frågan om de är intresserade av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt.